Tiền thưởng hiện hoạt và không hiện hoạt

Khách hàng nhận được thưởng tiền nạp trong chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi. Đối với mỗi lần nạp tiền vào tài khoản, bạn sẽ nhận được từ 5-20% số tiền được nạp (tỷ lệ chính xác được xác định theo trạng thái cá nhân của bạn). Tất cả tiền thưởng đều tính theo USDT.

Bạn có thể sử dụng tiền thưởng này để giao dịch, nhưng không được rút tiền thưởng từ tài khoản giao dịch của bạn. Tuy nhiên, bạn được toàn quyền sử dụng bất kỳ lợi nhuận nào kiếm được từ việc giao dịch với tiền thưởng. Bạn có thể thấy tất cả tiền thưởng của mình trong phần "Ví của tôi" trên nền tảng.

active_and_inactive_bonuses_cc014451_1

Tiền thưởng hiện hoạt có thể dùng để giao dịch, có nghĩa là bạn có thể sử dụng chúng để thực hiện giao dịch.

Tiền thưởng không hiện hoạt là các khoản tiền thưởng hiện đang được giữ để dành.  Điều này là do tổng số tiền thưởng không thể rút trên bất kỳ một tài khoản giao dịch nào không được vượt quá 20% tổng số dư USDT của tài khoản. Số tiền thưởng khả dụng để giao dịch sẽ tự động cập nhật khi số dư USDT của tài khoản tăng/giảm.

Ví dụ, giả sử số dư còn lại của một tài khoản nhất định là 1000 USDT và chủ sở hữu của tài khoản đó đã tích lũy được 350 USDT tiền thưởng.  Số tiền thưởng (hiện hoạt) khả dụng để giao dịch sẽ là 200 USDT.  150 USDT còn lại trong quỹ tiền thưởng sẽ hiển thị trong cột Tiền thưởng không hiện hoạt. Nếu số dư tài khoản tăng lên 1750 USDT, cột tiền thưởng hiện hoạt (khả dụng để giao dịch) sẽ hiển thị giá trị 350 USDT.

Bài viết này có hữu ích không?