Chia sẻ lợi nhuận

Chia sẻ lợi nhuận là một cách tiếp cận cho phép người dùng tránh phải trả hoa hồng cho các giao dịch. Đây là khoản hoa hồng hay "khoản chia sẻ" duy nhất mà người dùng phải trả khi giao dịch đã đóng có lợi nhuận. Nếu giao dịch đó thua lỗ, người dùng không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Nhưng nếu người dùng kiếm được lợi nhuận từ giao dịch, họ chỉ phải chia sẻ 10% lợi nhuận với nền tảng trao đổi. Đó là một mô hình quen thuộc để đôi bên cùng có lợi.

 

Cách thức hoạt động

Khi người dùng chuyển đến cửa sổ để mở một giao dịch mới, họ sẽ thấy một thông báo rằng họ sẽ không mất khoản phí nào (0%) khi mở giao dịch và khoản chia sẻ 10% lợi nhuận chỉ được thu từ các giao dịch có lãi.

profit_share_3825a5a9_37

Khi người dùng mở giao dịch mới, họ sẽ thấy thông báo cho biết giao dịch này đã được mở với mức phí 0%.

profit_share_3825a5a9_38

Khi đóng vị thế, báo cáo giao dịch sẽ hiển thị cho người dùng bảng liệt kê chi tiết về tất cả các khoản phí hoa hồng đã mất, bao gồm Khoản chia sẻ lợi nhuận, nếu có.

profit_share_3825a5a9_39

Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin liên quan đến mức phí hoa hồng 0% và khoản chia sẻ lợi nhuận trên trang Phí và Hoa hồng -> Giao dịch.

profit_share_3825a5a9_40

Bài viết này có hữu ích không?