Thông báo đẩy

Mô tả về các loại thông báo khác nhau

Bạn có thể nhận được thông báo đẩy trong ứng dụng.

Đây có thể là các thông báo sự kiện mà người dùng tự tạo.

Ví dụ như đây có thể là một thông báo rằng người dùng đó đã mở ứng dụng, nhưng đã không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định.  Bạn cũng có thể nhận được các thông báo về giao dịch: một giao dịch đang mở (một lệnh chờ đã được hoàn thành) hoặc một yêu cầu bổ sung ký quỹ.

Người dùng cũng có thể nhận được thông báo về các mức thay đổi giá đáng kể cho các công cụ được chọn, tin tức quan trọng hoặc việc phát hành các bài viết phân tích.

push_notifications_27eda3ba_7

Bài viết này có hữu ích không?