Bảng chú giải thuật ngữ tiền mã hóa

Bảng chú giải thuật ngữ tiền mã hóa
Địa chỉ Một mã định danh an toàn được đánh dấu bằng một chuỗi ký tự duy nhất cho phép thực hiện thanh toán tới một cá nhân hoặc thực thể thông qua các giao...